Een veilige, stimulerende omgeving,  waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Visie van de Zonnebloemschool

HomeOnze schoolVisie

Visie

De Zonnebloemschool biedt leerlingen een veilige, stimulerende omgeving, 
waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.  De leerlingen zien de wereld vanuit hun éigen mogelijkheden met vertrouwen tegemoet. 

Op De Zonnebloemschool worden leerlingen begeleid in het opgroeien en gestimuleerd in hun ontwikkeling. Elke leerling is uniek en heeft een eigenheid die voortkomt uit aard, aanleg en opvoeding. Wij respecteren elke leerling en bieden de leerling mogelijkheden zich op eigen wijze en eigen tempo te ontwikkelen.   

Visie op het pedagogisch klimaat:   

Centraal staan de leerling als individu en respect hebben voor de omgeving. 
De Zonnebloemschool wil een stimulerende omgeving zijn, waarin leerlingen zich zowel lichamelijk, sociaal-emotioneel, creatief, taalvaardig en verstandelijk kunnen ontwikkelen. We bieden een klimaat waar leerlingen zich bewust worden van maatschappelijk gangbare normen en waarden. Om goed te kunnen functioneren in de samenleving, is het belangrijk dat leerlingen zich de regels, normen en waarden van die samenleving eigen maken. Opgroeiende kinderen moeten nog leren wat goed en kwaad is en wat de normen en waarden van hun samenleving zijn. Onze medewerkers hebben een voorbeeldfunctie in het uitdragen van regels, normen en waarden en omgangsvormen. De driehoek leerling- leerkracht-ouder vinden we heel belangrijk. Hierin creëren we optimale afstemming over de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen.   

Visie op de ontwikkeling van kinderen:   

Kinderen worden geboren met een natuurlijke drang zich te ontwikkelen. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, in zijn eigen tempo en naar eigen behoeften.  Onze medewerkers stimuleren de algehele ontwikkeling van de leerlingen, zodat ze goed worden voorbereid op hun eigen plek in de hedendaagse maatschappij.  Wij motiveren en stimuleren de leerlingen, zodat deze zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren, zelfredzaam worden en hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen.  Hierbij wordt respectvol omgegaan met de eigenheid van de leerlingen; ieder persoon is uniek in aanleg en aard en ontwikkelt zich in zijn/haar eigen tempo en op eigen wijze.  Om zich optimaal te ontwikkelen tot een zelfstandig persoon, is het nodig dat een leerling met vertrouwen de wereld tegemoet kan treden, zich veilig voelt om op onderzoek uit te gaan de kans krijgt om ervaringen op te doen.  

Stimulans en ondersteuning zijn hierbij basisvoorwaarden.   
Hierbij vinden wij de volgende uitgangspunten belangrijk:  

  1. Wij zien elke leerling als een uniek persoon en behandelen deze met respect.  
  2. Wij benaderen de leerlingen positief, waardoor zij eigenwaarde op kunnen bouwen.  
  3. Wij stimuleren en ondersteunen de leerlingen in hun ontwikkeling, in de breedste zin van het woord. 
  4. Leerlingen krijgen de ruimte om ervaringen op te doen, fouten te maken en nieuwe oplossingen te zoeken. 
  5. Leerlingen krijgen de ruimte om zich als individueel mens en als iemand in een groep te ontwikkelen.    

Visie op medewerkers:

Het succes van onze schoolorganisatie wordt gedragen door de professionele en liefdevolle inzet van onze Zonnebloem-medewerkers. Het is immers hun betrokkenheid en motivatie die bepalend zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Onze medewerkers voelen zich verbonden met de leerlingen en hun ouders. Onze medewerkers hebben een opleiding die voldoet aan de eisen die gesteld worden binnen ons onderwijs, een verklaring omtrent gedrag (VOG) en, indien van toepassing, goede referenties van een vorige werkgever. Maar vooral blijven zij dagelijks geïnspireerd door de leerlingen. Wij waarderen onze medewerkers met passende arbeidsvoorwaarden, een prettig team van collega’s, leidinggevenden die aandacht hebben voor de medewerkers en mogelijkheden tot bijscholing en loopbaanontwikkeling. Zo maken we samen een schoolklimaat waarin de leerlingen zich prettig en veilig voelen.  

Onze kernwaarden (missie)

De kernwaarden van De Zonnebloemschool zijn veiligheid, verbinding, vertrouwen en groei. Ze geven een beeld van waar we als school voor staan. Zeggen kwaliteiten vooral hoe je dingen doet, en waar je goed in bent, waarden verklaren waaróm je de dingen doet. We werken aan de toekomst van onze leerlingen. Op De Zonnebloemschool vinden wij het belangrijk om samen met ouders te werken aan de ontwikkeling van de leerlingen. Samen maken wij het verschil en kunnen wij ontwikkelen en groeien.   
 
We willen open en eerlijk met elkaar communiceren en vinden het belangrijk dat we elkaar feedback leren geven. Dat zorgt voor persoonlijke groei, weerbaarheid en vertrouwen in elkaar en op jezelf.  

Veiligheid

De Zonnebloemschool wil een plek zijn waar leerlingen en medewerkers zich veilig en geborgen voelen en waar je mag zijn wie je bent. Leerlingen en volwassenen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige sfeer in school. In de omgang met elkaar komt een uitnodigende houding, kindvriendelijkheid en gelijkwaardigheid tot uiting. Veiligheid is ook weten waar je aan toe bent; daarom zijn we duidelijk over regels en procedures.   

  

Verbinding

Verbinden is samen zijn, mensen zien en werkelijk contact maken.  

Een goede verbinding tussen alle betrokkenen is een belangrijke waarde voor de Zonnebloemschool. 
We staan midden in de samenleving en staan open voor elkaars specifieke behoeftes. 
We zoeken naar verbinding tussen de leerling en de wereld waarin hij leeft, tussen de woonomgeving en de verschillende culturen. Ook afstemming van lesstof is hierin van belang, zodat onze leerlingen optimaal tot groei en ontwikkeling kunnen komen.  

Vertrouwen

Een basisvoorwaarde voor een goede samenwerking is vertrouwen.   

Door vertrouwen uit te spreken in de eigen kracht van iedere leerling, groeit het zelfvertrouwen. 
Zo leren we hen omgaan met vrijheden en verantwoordelijkheden en begeleiden we hen in het maken van eigen keuzes.   

Ook als team hebben we vertrouwen in elkaar.  

Groei   

Samen leren is samen groeien. Gericht op de toekomst wordt er gewerkt aan vaardigheden die nodig zijn voor wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Onze school is een plaats waar leerlingen én medewerkers zich voortdurend mogen ontwikkelen. We leggen de lat hoog door een stimulerende en uitdagende omgeving te bieden en de leerlingen op een goede manier te begeleiden. Als zij zelf betrokken zijn bij deze ontwikkeling, zorgt dit voor meer leerplezier en betere leerprestaties.