HomeOrganisatieMR

MR

Net als iedere school in Nederland heeft ook De Zonnebloemschool een Medezeggenschapsraad, een MR. Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een afvaardiging van de ouders.

Ouders en personeel geven advies, instemming of vormen een klankbord voor de directie

De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals het formatieplan, nieuwe beleidsvoornemens, verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs, het jaarrooster en taxizaken. De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies en instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat een voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag worden ná instemming van de MR.

De directie heeft instemming van de MR nodig als het gaat om het schoolplan, het formatieplan, regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo), de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids. Naast de formele bevoegdheden is de MR tevens een klankbord voor de directie en een loket voor ouders met vragen of opmerkingen.

Samenstelling

De MR bestaat uit vier personeelsleden en vier ouders. Ieder lid wordt door de ouders en personeelsleden voor een periode van vier jaar gekozen. Alle leden zijn aan het eind van de periode nog een keer herkiesbaar.

NaamRol
Arjan PijnakerNamens ouders
Monique WezenbergNamens ouders
Anita KramerNamens ouders
Marieke van GeemenNamens ouders
Ankie KuipersVoorzitter (namens personeel)
Denise NieuwenhuisSecretaris (namens personeel)
Johan KommerijNamens personeel
Nelleke VerhageNamens Personeel

Onze MR vergadert vijf keer per jaar. De besluiten worden met een meerderheid van stemmen genomen. Alle vergaderingen zijn wettelijk gezien openbaar, tenzij de MR besluit dat (een deel van) de vergadering besloten is. De leden kunnen hiertoe besluiten als er bijvoorbeeld zaken besproken zullen worden die personen betreffen.